Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                           

Рішенням  Медвежанської

сільської ради

від  17   червня  2016 року

№  44

Медвежанський сільський голова

____________  С.І.Коваль

 

С Т А Т У Т

територіальної громади  села  Медвежа

Дрогобицького району  Львівської області

 

 

с. Медвежа

2016 рік

 

ПРЕАМБУЛА

   Ми, громадяни України, які проживають у селі Медвежа  Дрогобицького району Львівської області і реалізували своє право на місцеве самоврядування  та  добровільно і свідомо об’єдналися  у єдину територіальну громаду, здійснюючи  свої конституційні права, усвідомлюючи свою відповідальність   за долю села

                                                   прийняли

цей Статут, розроблений на дотримання  конституційного  ладу у адміністративно – територіальній одиниці село Медвежа   Дрогобицького району Львівської області згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою 15.07.1997 року № 452/97-ВР, інших законів України і визначає основи життє­діяльності територіальної громади села та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селі Медвежі , забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примноження досягнень і традицій.

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Село Медвежа є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Дрогобицького району Львівської області  у межах якої, встановлених на момент набуття чинності Конституції України, територіальна громада села здійснює місцеве самоврядування.

Самоврядування територіальної громади села Медвежі поширюється на всю територію адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 2. Перша відома письмова згадка про село Медвежу датована 1519 роком.

Стаття 3. День села відзначається у першу неділю кожного року після свята Вознесіння Господнього.

Стаття 4. Територіальна громада села  Медвежа має свою символіку – герб і прапор села, зміст, опис та положення про використання якої затверджені рішенням сільської ради. Громада має печатку із зображенням герба села.

Стаття 5. Територіальна громада як юридична особа публічного права є учасником цивільних відносин.

Стаття 6. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою  на принципах:

– народовладдя;

– законності;

– гласності;

– колегіальності;

– поєднання державних і місцевих інтересів;

– субсидіарності;

– виборності;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом;

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;

– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини.

Стаття 7. Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є:

-гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров’я людини, її честі та гідності;

– сприяння обороні України, захисту її територіальної цілісності;

-збереження історико-культурної спадщини села та його архітектурної самобутності, збереження та примноження народних традицій;

-забезпечення соціального захисту населення;

-створення належних комунально-побутових умов проживання населення;

-облаштування місць відпочинку та організація дозвілля;

-відродження історичних пам’яток громади та їх збереження;

-сприяння розвитку духовності;

– забезпечення соціально-економічного розвитку села;

-здійснення охорони навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації в селі (збереження екологічно чистого середовища є одним із пріорітетних напрямків діяльності).

Стаття 8. Територія села.

Територію села складають усі землі в межах адміністративно-територіальної одиниці, в тому числі лісовкриті та зайняті водними об`єктами. Управління цією територією здійснюється відповідно до Конституції України та законів України.

Віднесення земель села до будь-яких категорій здійснюється територіальною громадою села у встановленому законом порядку. Село має Генеральний план перспективного розвитку.

Територія села є основою життєдіяльності територіальної громади і перебуває в управлінні органів місцевого самоврядування, створених територіальною громадою,  при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

Територія села є невід’ємною складовою частиною території України.

РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СЕЛІ

Стаття 9. Система місцевого самоврядування.

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою села безпосередньо, окрім повноважень, які вона делегує своїм  органам місцевого самоврядування: представницькому (сільській раді) та виконавчому  (виконавчому комітетові сільської ради), а також районній та обласній раді, які представляють спільні інтереси територіальних громад. Делегування повноважень здійснюється за таким принципом , – органи та посадові особи місцевого самоврядування під свою відповідальність вирішують питання місцевого значення в межах Конституції та законів України, крім тих, які територіальна громада у визначений законом та цим Статутом спосіб вирішує самостійно.

Стаття 10. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селі, діяльність його органів і посадових осіб.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування села діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України і цим Статутом.

Органи і посадові особи державної влади на території села не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування села з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію села, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва і взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку .

Обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.

Стаття 11. Обов’язковість рішень, прийнятих територіальною громадою села.

На території громади села Медвежа всі рішення територіальної громади, прийняті у відповідності з цим Статутом, є обов’язковими для  виконання

Стаття 12. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як один раз на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету села, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

Територіальна громада в будь-який час у передбачений законом спосіб може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм владних повноважень.

Самовільне присвоєння визначених законом  повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення наданих їм повноважень, заборонено.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

Органи  та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними перед громадою.

 Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються у встановленому Конституцією, та Законами України і цим  Статутом порядку.

РОЗДІЛ III

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 13. Територіальна громада села.

Територіальну громаду села (далі – територіальну громаду) складають жителі – члени територіальної громади, які  проживають і зареєстровані на її території. Реєстр територіальної громади ведеться виконавчим комітетом сільської ради у встановленому законодавством порядку.

Члени територіальної громади, які досягли 18 річного віку і невизнані судом недієздатними мають право голосу  при прийнятті рішень територіальною громадою та її органами.

Громадяни, які мають у власності або користуванні нерухоме майно, земельні ділянки на території громади та/або працюють на території громади набувають статусу учасника територіальної громади з правом дорадчого голосу.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли суттєвий внесок в соціально економічний та культурний розвиток села , за рішенням сільської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин села Медвежа». Звання почесного громадянина села присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання. Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина села , його статус визначаються відповідним положенням, яке затверджується рішенням сільської  ради.

Територіальна громада має право вирішувати під свою повну відповідальність усі питання місцевого значення.

Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

         Територіальна  громада  села створює умови для повноцінного духовного розвитку її членів, шанує та утверджує релігійні традиції конфесій, що легально діють на території села, будує суспільні відносини відповідно до загальноприйнятних принципів моралі та етики.

Стаття 14. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Територіальна громада села Медвежа бере на себе відповідальність і здійснює самоврядування безпосередньо через місцевий референдум,      місцеві вибори , загальні збори громадян, комітет громадських представників, колективні та індивідуальні звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, громадські слухання, місцеві ініціативи, участь у роботі органів місцевого самоврядування та на виборних посадах місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, організацію і участь у мітингах, походах, демонстраціях, пікетуваннях на місцевому рівні та інші форми безпосередньої участі громадян у справах громади або через власні представницькі та виконавчі органи, яким делегує частину своїх повноважень.

Перелік форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в селі, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 15. Місцевий референдум.

Місцевий референдум – це прийняття рішень з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів села, які мають право голосу.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади, соціально-економічного та культурного розвитку села, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, рішення якого не мають обов’язкового характеру.

Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі в місцевому референдумі.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає сільська  рада на вимогу не менше половини  депутатів сільської ради, або на вимогу загальних зборів громадян, прийняту у формі рішення загальних зборів, або на вимогу підписану однією четвертою частиною жителів, які постійно проживають і зареєстровані на даній території і мають право голосу.

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законом, а у випадку відсутності закону – положенням, прийнятим загальними зборами громадян та затвердженим рішенням сільської ради.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні.

Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.

Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму протягом п’яти днів після його проведення.

Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту їхнього опублікування.

Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі сільський голова у п’ятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Стаття 16. Місцеві вибори.

Місцеві вибори – це обрання депутатів сільської  ради, депутатів районної, обласної ради, сільського  голови  шляхом голосування жителів села, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватись й інші посади місцевого самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах,

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Стаття 17. Загальні збори громадян.

Загальні збори громадян – це збори членів територіальної громади, які  є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення .

До компетенції загальних зборів громадян належить:

– прийняття статуту територіальної громади;

– розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

– обговорення проектів рішень сільської ради та їх органів з питань сільського життя;

– внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її органів;

– заслуховування інформації сільського голови, посадових осіб місцевого самоврядування села, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

– порушення в разі необхідності перед сільською радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

– інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

– утворення органів самоорганізації населення;

– обрання громадських комітетів, агенцій і рад самоврядування, визначення їх статусу;

– розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та її органів;

– внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою місцевих податків і  зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

–  створення кас взаємодопомоги;

–  прийняття рішень про збір коштів на фінансування (співфінансування) проектів місцевого розвитку та для інших цілей;

– розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, скверів, парків, комунальних установ, внесення пропозицій з цих питань;

– обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

– розгляд питань про проведення місцевого референдуму;

-висування та відкликання кандидатів у депутати рад різних рівнів;

-відкликання посадової особи місцевого самоврядування, депутата сільської ради;

– обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу (якщо вони не є членами територіальної громади) можуть брати участь, народні депутати України, депутати обласної, районної рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які зацікавлені у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.

Загальні збори громадян скликаються в міру необхідності, але не менше, ніж один раз на рік, і є правомочними за умови присутності на них не менше половини членів територіальної громади безпосередньо та (або) через своїх представників, чиї повноваження підтверджені протоколом зборів щодо делегування голосу.

Загальні збори громадян скликаються сільським головою, сільською радою, її виконавчим комітетом або комітетом громадських представників  за власною ініціативою.

Загальні збори громадян можуть скликатись за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території.

Рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що передбачаються внести на їх обговорення.

У випадках особливої необхідності населенню села повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.

У разі коли збори скликаються  комітетом громадських представників, вони повідомляють про це сільську раду або її виконавчий орган.

Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи, комітет громадських представників   сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян (або їх представників), надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально – технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини громадян з правом особистого голосу та правом делегованого голосу, які проживають на відповідній території села або інших територіальних утворень села.

На загальних зборах громадян як правило головує сільський голова .

У разі коли збори скликано за рішенням комітету громадських представників то головуючим є голова комітету або особа, визначена  Комітетом.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар. Для проведення зборів також може обиратися президія зборів та лічильна комісія.

Порядок денний та порядок роботи загальних зборів громадян затверджується загальними зборами громадян за пропозицією органу, який їх скликав.

Протокол загальних зборів громадян підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 18. Громадські слухання

Жителі села мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатись з депутатами сільської (селищної) ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень, в тому числі наказів виборців, рішень загальних зборів громадян, чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси територіальної громади, жителів села, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи сільського голови, сільської ради або її постійної комісії, комітету громадських представників, органу самоорганізації населення та за ініціативою певної кількості мешканців села.

Громадські слухання з ініціативи жителів села можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як однією десятою частиною жителів села або не менше як однією третьою жителів виборчого округу для заслуховування інформації про роботу депутата сільської ради. У цьому разі громадські слухання скликаються сільським головою.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати сільської ради, члени комітету громадських представників, керівники органів самоорганізації населення, представники сільських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

На громадських слуханнях:

  1. Заслуховуються доповіді та інформація про роботу сільського голови, сільської ради, постійних комісій сільської ради, окремих депутатів, виконавчих органів сільської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
  2. Обговорюються проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, які віднесені до відання місцевого самоврядування;
  3. Порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет сільської ради.

Про час і місце проведення громадських слухань та питання, які виносяться на них, жителі села повідомляються не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Проведення громадських слухань організує секретар сільської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх мешканців відповідної території, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватись інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Протокол громадських слухань підписується особою, яка була їх головуючим, та особою, яка вела протокол, і передається сільському голові.

Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадських слухань, якщо за них проголосувало більше половини жителів відповідної території, які взяли в участь в цих слуханнях.

Про результати громадських слухань виконком сільської ради в десятиденний строк інформує жителів села.

Стаття 19. Місцеві ініціативи

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд сільською (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до сільської ради Проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів СТГ (чисельністю не менше 20 осіб).

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш десяти відсотків жителів відповідної території, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії сільської ради.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Рішення, прийняті сільською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в установленому порядку.

Стаття 20. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади можуть бути присутніми на засіданнях сільської ради та виконавчого комітету.

Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях комітету громадських представників.

Участь жителів села у здійсненні місцевого самоврядування територіальної громади регламентуються цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 21. Соціально – політичні конфлікти і шляхи їх подолання.

Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності та інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.

У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку або за згодою на засіданні комітету присяжних, діяльність якого регламентується положенням, затвердженим рішенням загальних зборів громадян..

Стаття 22. Право членів територіальної громади на інформацію, оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбувається шляхом їх розміщення на інформаційному стенді,  опублікування у місцевих засобах масової інформації, через мережу Інтернет та інші електронні засоби масової комунікації. Рішення органів місцевого самоврядування обов’язково оприлюднюються  на інформаційному стенді (столі)  у приміщенні сільської ради.

Для висвітлення життя територіальної громади, офіційного оприлюднення актів місцевого самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя села територіальна громада має свій веб-сайт у глобальній мережі Інтернет, може засновувати засоби масової інформації.

Стаття 23. Правовий та соціальний захист членів територіальної громади села Медвежа.

Кожний член територіальної громади вправі розраховувати на моральну, матеріальну та фізичну допомогу у важких ситуаціях.

Територіальна громада сприяє всебічному культурному розвитку своїх громадян, ініціює пропаганду здорового способу життя, охорони довкілля.

Стаття 24. Принципи взаємодії територіальної громади села Медвежа з іншими територіальними громадами.

Територіальна громада села Медвежа взаємодіє з іншими територіальними громадами України і зарубіжжя на принципах обміну досвідом, взаємодопомоги та інформації.

З метою захисту прав та інтересів територіальної громади села її представницький орган сільська рада для більш ефективного здійснення своїх повноважень може виступати засновником та вступати у члени асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об`єднань.

Стаття 25. Місцеве планування і контроль за економічним розвитком територіальної громади села Медвежа.

Територіальна громада бере безпосередню участь у розробленні Генерального плану  села, Правил благоустрою села, Програми (плану) соціально-економічного та культурного розвитку села.

Територіальна громад безпосередньо та через свої органи забезпечує контроль за дотриманням правил використання земель, лісів, водних ресурсів, недопущення погіршення екологічного стану території громади та дотримання умов договорів оренди всіма господарюючими суб`єктами.

Територіальна громада зберігає за собою право участі при укладанні договорів оренди комунальної власності органами місцевого самоврядування /сільською радою/, а також безпосередньо заключати договори співпраці, договори оренди комунальної власності, розбудови кооперації.

Територіальна громада   забезпечує контроль за:

– дотриманням правил передачі у власність, надання у постійне користування земель лісового фонду і припинення права користування ними;

-прийняттям рішень про виділення в установленому порядку для довгострокового, тимчасового користування лісових ділянок і припинення права користування ними;

-здійсненням заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучення у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

-організацією благоустрою лісових ділянок і культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що використовуються для цих цілей;

-встановлення порядку використання коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

-вирішенням питань у сфері лісових відносин відповідно до закону.

Кожний член та учасник територіальної громади села Медвежа зобов’язується відпрацювати на благо територіальної громади безоплатно один день на рік на роботах з благоустрою села.

Територіальна громада в разі необхідності з метою покращення добробуту своїх членів має право безпосереднього здійснення господарської діяльності.

РОЗДІЛ IV

ОРГАНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЇХ  ВЗАЄМОДІЯ

Стаття 26. Територіальна громада села Медвежа безпосередньо загальними зборами або в особі комітету громадських представників у співпраці з своїм представницьким органом – сільською радою або в особі свого представницького органу – сільської ради (якщо інший порядок не встановлений рішенням загальних зборів) бере на себе повноваження управляти майном, що є в комунальній власності; затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролювати їх виконання; затверджувати бюджет села і контролювати його виконання; встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечувати проведення місцевих референдумів; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю; вирішувати інші питання місцевого значення.

Стаття 27. Комітет громадських представників.

Комітет громадських представників територіальної громади – це члени громади села, які добровільно і на безоплатній основі виявили бажання працювати на благо громади, жертвувати на суспільні потреби свій час, розум і працю та обрані на загальних зборах громади строком на 3 роки більшістю голосів. Очолює комітет громадських представників територіальної громади, обраний на засіданні комітету голова комітету, який за рішенням комітету може почергово змінюватися з установленою комітетом періодичністю.

Засідання комітету проводяться за присутності більшості громадських представників. Рішення приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів голос голови комітету є вирішальним.

Комітет громадських представників готує проекти рішень, що виносяться нам на  загальні збори громади, ініціює  громадські слухання, розгляд питань органами місцевого самоврядування у порядку місцевої ініціативи  та інші форми участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування.

Комітет громадських представників територіальної громади може розробляти проекти, направлені на  залучення інвестиційних коштів для створення нових робочих місць та покращення соціального захисту жителів територіальної громади села Медвежа.

Комітет громадських представників виконує доручення загальних зборів громади.

Комітет громадських представників взаємодіє з депутатами сільської ради  у вирішенні питань місцевого самоврядування села.

В разі необхідності Комітет громадських представників може залучати до роботи експертів потрібної спеціалізації чи фаху.

Стаття 28. Голова територіальної громади.

Головою територіальної громади села є сільський голова, який є головною посадовою особою на території громади.

Стаття 29. Органи місцевого самоврядування.

Правовий статус сільської ради, її виконавчого комітету,  сільського голови, секретаря сільської ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів сільської ради визначається чинним законодавством України.

 

РОЗДІЛ V

МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 30. Право власності.

Територіальній громаді села належить право власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, що є у власності територіальної громади села Медвежа, а також об’єкти  спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Право комунальної власності територіальної громади захищаються законом на рівні інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади.

Територіальна громада укладає угоди з підприємствами, фізичними та юридичними особами, котрим може здавати в оренду комунальне майно, що знаходиться у власності територіальної громади; отримувати благодійну допомогу та залучати її для вирішення проектів в інтересах територіальної громади с. Медвежа, контролює угоди при передачі цього права органу місцевого самоврядування – сільській раді.

Територіальна громада здійснює функції контролю самостійно, або контролює виконання цих функцій органами місцевого самоврядування; що стосується спільного майна з іншими територіальними громадами, контроль здійснюється разом з уповноваженими  органами цих територіальних громад.

РОЗДІЛ VІ

БЮДЖЕТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 31. Бюджет місцевого самоврядування (сільський бюджет) – це бюджет територіальної громади.

Територіальна громада як юридична особа формує сільський бюджет  і розпоряджається цими коштами самостійно або через створений нею орган місцевого  самоврядування.

Стаття 32. Особою, що без довіреності має право представляти юридичну особу – територіальну громаду та має право підпису є сільський голова.

РОЗДІЛ VІІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правова основа Статуту

Статут територіальної громади села затверджується сільською радою – більшістю депутатів від загального складу ради та має найвищу юридичну силу по відношенню до інших актів, що видаються в системі місцевого самоврядування села.

Дія Статуту поширюється на всю територію села.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших  законодавчим актів України, Європейській  Хартії місцевого самоврядування.

Правові акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.  Спори  щодо відповідності цих актів Статутові  вирішуються у судовому порядку.

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться в порядку, передбаченому для прийняття Статуту. У випадку необхідності внесення  змін і доповнень для приведення Статуту у відповідність положенням Конституції та законів України вони вносяться сільською радою за попереднім погодженням  комітету громадських представників, а при відсутності такого погодження,- у порядку, передбаченому для прийняття Статуту.

Контроль за виконанням Статуту здійснюють загальні збори громадян, комітет громадських представників, сільська рада,  інші органи та особи, в порядку передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

Статут укладений  у трьох ідентичних примірниках, один з яких зберігається в сільській раді, один в органі, що здійснив його реєстрацію, один в комітеті громадських представників територіальної громади села

Цей статут  прийнятий на загальних зборах села Медвежа Дрогобицького району Львівської області   5 червня 2016 року.