Статут громадської організації “Пасічниче товариство “Медова Вежа”

    

Затверджено

                                                                        Установчими зборами засновників

                                                              громадської організації

                                                        Протокол   № 1 від “17”січня 2017р.

                                                                    Голова зборів                           С. Коваль

 

                                                                                                                         С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 Пасічниче товариство Медова Вежа

                                                                                                                            с. Медвежа

  

1.Загальні положення1.1. Громадська організація “Пасічниче товариство “Медова Вежа” (надалі Товариство) є громадським об’єднанням, що об’єднує на добровільних засадах  громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.Скорочена назва Товариства: ГО “Медова Вежа”.Назва Товариства англійською мовою : The Bee-Keepers’ Society  “Medova Vezha” (“Honey Tower”).

1.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання ”, “Про бджільництво” , іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.3. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатку і штампи зі своїм найменуванням, власну символіку (емблему, прапор) та інші реквізити, зразки яких затверджуються вищим органом управління Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Товариство може від свого імені укладати договори і угоди, як в Україні так і за її межами, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.5. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях власним майном та фінансовими коштами, що йому належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства, так як і Товариство не відповідає за зобов’язання держави, її органів та установ. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх членів так само, як і   його члени не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

1.6. Юридична адреса Товариства: 82129, Львівська область, Дрогобицький район, село Медвежа, вулиця Горішня,109.

  1. Мета, завдання та напрямки діяльності Товариства

2.1. Основною метою Товариства є задоволення та захист інтересів своїх членів, передусім шляхом сприяння  розвитку бджільництва (зокрема, як об’єкту сільського зеленого туризму), збереження придатного для розвитку бджільництва природного середовища, обміну знаннями і досвідом пасічницької діяльності та ефективного використання і збуту продуктів бджільництва.

2.2. Основними завданнями Товариства  є:

2.2.1. постійна спільна турбота про успішний розвиток бджільництва, згуртування пасічників для  організованого і ефективного ведення бджільництва, спрямованого на запилення бджолами ентомофільних сільськогосподарських культур і дикорослої флори;

2.2.2. сприяння організації раціонального використання природних, матеріальних і трудових ресурсів при виробництві продукції бджільництва;
2.2.3. сприяння поліпшенню породності бджіл, розширенню посівів і насаджень медоносів;
2.2.4. сприяння впровадженню в любительське бджільництво досягнень науки та передового досвіду в цій галузі;

2.2.5. сприяння розвитку матеріально – технічної бази бджільництва;
2.2.6. сприяння органам ветеринарної служби в боротьбі з захворюванням і шкідниками бджіл та захист їх від отруєнь пестицидами і гербіцидами;
2.2.7. участь у проведенні науково – практичної роботи серед  пасічників-аматорів для підвищення їх професійності, сприяння збільшенню обсягів виробництва й продажу населенню продукції бджільництва та засобів його ведення;

2.2.8. пропагування здорового способу життя, використання бджіл і продуктів бджільництва у оздоровчих цілях;

2.2.9. об’єднання зусиль задля збереження чистого, придатного для розвитку бджільництва природного середовища;

2.2.10. сприяння розвитку сільської туристичної інфраструктури.

2.3. Товариство відповідно до його  завдань:

2.3.1. сприяє вивченню й узагальненню передових методів ведення бджільництва та поширює їх серед пасічників-аматорів;

2.3.2. бере участь в  організації лекцій, семінарів, конференцій, консультацій з питань бджільництва, екології, агротуризму, учбово-методичних кабінетів та виставок;

2.3.3. сприяє виготовленню пасічницького інвентаря та інших виробів для потреб бджільництва, виведенню плідних бджолиних маток, виробництву пакетів бджіл, а також купівлі, будівництву або оренді об’єктів виробничого та культурно – побутового призначення для потреб Товариства;

2.3.4. надає допомогу членам Товариства з питань транспорту для перевезення пасік;

2.3.5. сприяє у забезпеченні племінними бджолиними матками і пакетами бджіл, пасічницьким інвентарем та іншими матеріалами, необхідними для ведення бджільництва, а також у збуті виробленої продукції бджільництва;

2.3.6. сприяє поширенню різноманітних оздоровчих практик з використанням можливостей бджільництва;

2.3.7. бере участь у екологічних акціях;

2.3.8. сприяє створенню та організації діяльності агроосель з використанням пасік;

2.3.9. засновує в установленому порядку засоби масової інформації, через які висвітлює питання бджільництва та діяльностіТовариства.

  1. Права Товариства

 

3.1. Товариство має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Товариства та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. проводити мирні зібрання;

3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Товариства, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. засновувати засоби масової інформації;

3.1.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Товариства;

3.1.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Товариства;

3.1.12. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Товариства та сприяє її досягненню;

3.1.13. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.14. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.15. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.16. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.18. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.19. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.20. мати власну символіку та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.21. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.22. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, що сприяють самореалізації творчого потенціалу членів Товариства, матеріально-фінансовій спроможності Товариства; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.23.   здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

  1. Члени Товариства, їх права і обов’язки

4.1. Членство у Товаристві є добровільним.

4.2.  Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років , бажають займатися бджільництвом, підтримують мету і завдання Товариства і визнають його Статут.                                                                     Членство у Товаристві є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Товариства.

4.3.Прийом громадян у члени Товариства проводиться на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Товариства, в якій особа зобов’язується виконувати Статут, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних. Рішення про прийняття особи у члени Товариства приймається Загальними Зборами за поданням Правління не пізніше ніж через три місяці після одержання письмової заяви.                               Особі може бути відмовлено у прийнятті у члени Товариства.

4.4. Члени Товариства мають право:

4.4.1. брати участь у зборах і заходах Товариства, вносити в будь-який орган Товариства пропозиції з питань його роботи;

4.4.2. обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Товариства;           4.4.3. вносити питання на розгляд органів управління Товариством;
4.4.4. користуватися наявними медоносними угіддями при суворому додержанні встановлених ветеринарно – санітарних правил;
4.4.5. користуватися правом у придбанні за сприяння Товариства бджолиних сімей, пакетів бджіл, бджолиних маток, пасічницького інвентарю, препаратів для профілактики та боротьби з захворюваннями бджіл та інших матеріалів для ведення бджільництва і реалізації продукції пасік;
4.4.6. одержувати від Товариства допомогу та консультації з питань бджільництва;
4.4.7. брати участь у виставках, конкурсах та інших масових заходах, які проводяться Товариством;
4.4.8. отримувати від органів управління Товариства інформацію про їх діяльність і користуватися захистом з боку Товариства своїх інтересів, передбачених цим статутом;
4.4.9. вийти зі складу Товариства

4.5. Члени Товариства зобов’язані:

4.5.1. додержуватись вимог Статуту, виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Товариства;

4.5.2.  брати активну участь в роботі Товариства, виконувати договірні зобов’язання;
4.5.3. залучати до Товариства нових членів;
4.5.4. дбайливо ставитись до майна Товариства;
4.5.5. брати участь у заходах, які проводить Товариство, піклуватися про його позитивний імідж;
4.5.6. суворо дотримуватись зоотехнічних та ветеринарно -санітарних правил;
4.5.7. своєчасно сплачувати членські внески.

4.6. За активну участь у роботі Товариства, досягнуті успіхи у розвитку бджільництва до його членів можуть застосовуватися такі заохочення: нагородження грамотою, дипломом Товариства, вручення подарунка, оголошення подяки. Такі заохочення можуть застосовуватися і до інших осіб за їх допомогу і сприяння діяльності Товариства. Рішення про заохочення членів Товариства та інших осіб приймається Правлінням  за поданням Голови Товариства.

 

З метою забезпечення більшої ефективності у реалізації  своїх завдань Товариство може організовувати різноманітні конкурси, вікторини, для переможців яких встановлювати премії, призи, інші нагороди.
4.7. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватися такі заходи громадського впливу: зауваження,  виключення з членів Товариства.
Рішення про виключення з членів Товариства приймається Загальними Зборами організації за поданням Правління.

4.8. Членство в Товаристві припиняється у випадках:

4.8.1. виходу з Товариства за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви до Правління (членство в Товаристві припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень);

4.8.2. виключення з Товариства, за рішенням Загальних Зборів, у зв’язку із неодноразовим порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Товариства, або якщо член втратив зв’язок з Товариством без поважних причин, чи за систематичну несплату членських внесків, чи за вчинення дій, або бездіяльності, що завдають  майнову або немайнову шкоду Товариству.

 

  1. Органи управління Товариства

 

5.1. Органами управління Товариства є: Загальні Збори членів Товариства, Правління, Голова Товариства.

5.2. Загальні Збори членів Товариства (далі – Загальні Збори) є вищим органом  управління Товариства, який вправі приймати рішення з будь-яких питань його  діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

5.3. У Загальних Зборах Товариства беруть участь його члени. Кожний член Товариства має один голос. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Товариства.

5.4. Загальні Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше один раз на рік Правлінням, Головою Товариства, або за пропозицією не менше як однієї десятої частини членів Товариства. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Товариства, а також членами Товариства.

5.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення таких питань:

5.5.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

 

5.5.2. внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Товариства;

5.5.3. затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Товариства;

5.5.4. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

5.5.5. призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.5.6. обрання Правління Товариства та відкликання Правління, або окремих членів Правління;

5.5.7. обрання та відкликання Голови Товариства;

5.5.8. створення і припинення відокремлених підрозділів Товариства;                 5.5.9. створення і припинення юридичних осіб приватного права, згідно п. 3.1.12 Статуту;

5.5.10. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за його реалізацією;

5.5.11. затвердження бюджету Товариства, структури і чисельності адміністративного персоналу та витрат на його утримання, встановлення розмірів членських внесків членів Товариства;

5.5.12. затвердження внутрішніх документів ( положень) Товариства.

5.6. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Товариства, присутніх на Загальних Зборах. З питань, передбачених п.4.7 (виключення з членів Товариства), п.5.5.6 (обрання та відкликання Правління або окремих його членів), п. 5.5.7 (обрання та відкликання Голови Товариства) рішення приймаються не менш як двома третинами голосів членів Товариства, присутніх на Загальних Зборах. З питань, передбачених   п. 5.5.2 (внесення змін до Статуту), п.5.5.4 (прийняття рішення про припинення Товариства) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Товариства, які присутні на Загальних Зборах. Також трьома четвертими голосів членів Товариства присутніх на Загальних Зборах приймаються рішення щодо відчуження майна  на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.7. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог цього Статуту, внутрішніх положень та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Товариства та членів Товариства.

5.8. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів Товариства, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.9. Правління Товариства є керівним органом Товариства на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.10. Правління обирається у складі не менше трьох чоловік, з числа членів Товариства строком на  ­­­три роки.

5.11. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.12.Головою Правління є Голова Товариства.

5.13. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Товариства та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.14. До компетенції Правління відноситься:

5.14.1. організація виконання рішень Загальних Зборів;

5.14.2. скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів;

5.14.3. підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Товариства;

5.14.4. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

5.14.5.здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Товариства;

5.14.6. вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.15. Головує на засіданнях Правління Голова Товариства.

5.16. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління, які скликаються у міру необхідності, але не рідше два рази на рік, Головою Товариства або за пропозицією не менше третини членів Правління.   Про час, місце та порядок денний засідання члени Правління повідомляються заздалегідь. Засідання Правління вважається правомочним, якщо у ньому приймає участь більше половини членів Правління.

5.17. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.18. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів із складу Правління.

5.19.  Рішення Правління може бути скасоване за рішенням Загальних Зборів Товариства.

5.20.  При кількості членів Товариства менше восьми чоловік Правління не обирається.

5.21. Голова Твариства здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Товариства в межах, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.22. Голова Товариства обирається Загальними Зборами на строк  повноважень Правління, за посадою входить до його складу, є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Товариства і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління  пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Товариства.

5.23. Голова Товариства:

5.23.1. діє від імені Товариства без довіреності та представляє Товариство у його стосунках з іншими особами;

5.23.2. видає розпорядження, підписує  протоколи засідань Правління та інші  документи Товариства;

5.23.3. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

5.23.4. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Товариства;

5.23.5. встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання найманих працівників Товариства в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

5.23.6. у межах своїх повноважень виступає розпорядником коштів та майна Товариства, укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Товариства. Без рішення Правління Голова Товариства може одноразово  використати не більше 10 відсотків коштів Товариства у межах затвердженого  кошторису, а сумарно,- не більше 30 відсотків.

5.23.7. організовує підготовку засідань Правління;

5.23.8. вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до мети і основних завдань його діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Товариства та цим Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Правління та Загальних Зборів членів Товариства;

5.23.9. звітує про свою роботу та роботу Правління  один раз на рік на чергових Загальних Зборах Товариства . Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Товариства.                                                      5.24.Голова  Товариства і члени Правління  здійснюють свої повноваження на громадських засадах, крім випадків перебування їх у трудових відносинах з Товариством або надання Товариству послуг на умовах цивільно-правового договору (угоди). Їм можуть виплачуватися кошти на відрядження, з метою виконання статутних завдань Товариства, у межах затвердженого кошторису

5.25. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства можуть бути оскаржені членом (членами) Товариства. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Товариства можуть бути подані до Правління Товариства або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі незгоди члена (членів) Товариства з рішенням Правління щодо скарги, це рішення, або будь- які  інші рішення, дії чи бездіяльність Правління можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

5.26.Член Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами або Правлінням  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

5.27. Чергові вибори членів Правління та Голови Товариства проводяться не пізніше як через 30 днів з дня спливу строку їх повноважень. Повноваження попереднього керівного складу Товариства припиняються з моменту обрання (призначення) його нового складу.

5.28. Повноваження Голови Товариства, членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних Зборів у випадку:

5.28.1. дострокового складання ними своїх повноважень;

5.28.2. систематичного невиконання покладених на них обов»язків;

5.28.3. неможливості здійснення ними своїх функцій у силу певних обставин;

5.28.4. припинення членства у Товаристві.

5.29. Члени Товариства голосують на засіданнях керівних органів особисто. Якщо окремі члени Товариства повідомили до початку  засідання керівного органу про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон СМС, електронна пошта, інтернет) одночасно або до моменту закінчення засідання, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання керівного органу. Стосовно рішень про виключення з членів Товариства, про обрання керівних органів та про дострокове припинення їх повноважень, враховуються тільки результати особистого голосування.

 

  1. Міжнародна співпраця

 

6.1. Товариство у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність Товариства здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Товариство користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

 

6.4. Товариство:

6.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

6.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

6.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

  1. Відокремлені підрозділи Товариства

 

7.1. Товариство може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, які діють на підставі Положення.

7.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів, про затвердження їх положень приймається Загальними Зборами.

7.3. Філія Товариства є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Товариство та здійснює всі або частину функцій Товариства.

7.4. Представництво Товариства є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Товариства та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

7.5.Керівники відокремлених підрозділів Товариства призначаються Загальними Зборами за поданням Правління Товариства на строк його повноважень , за посадою входять до складу Правління і діють на підставі довіреності.

 

                                               8.Кошти та майно Товариства.

 

8.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

8.2. Товариство набуває права власності на кошти та інше майно, передане  йому членами Товариства або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Товариство може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє його статутній діяльності.

8.3. Товариство має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать чинному законодавсву і Статуту.                                                            8.4. Джерелами формування коштів і майна Товариства можуть бути:

8.4.1. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви (внески) членів Товариства, інших осіб, пасивні доходи;

  • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

8.4.3. 8.4.3.благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога (в тому числі міжнародна);

 

 

8.4.4. доходи від основної діяльності Товариства згідно Статуту та чинного законодавства;

8.4.5. інші доходи, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових організацій.                                                                                                                     8.5. Отримані Товариством  доходи або їх частина не підлягають розподілу серед засновників, членів Товариства, працівників (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Товариства та інших пов’язаних з ними осіб.

8.6. Товариство має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Товариства в грошовій або іншій формі.

8.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому  на праві власності майном. Члени Товариства не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства.

8.8. Товариство та створені ним юридичні особи зобов’язані вести  бухгалтерський облік, звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.9. Державний контроль за діяльністю Товариства здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

8.10. У разі припинення Товариства його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Товариства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій. У разі реорганізації Товариства його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8.11. Доходи Товариства використовуються виключно для фінансування видатків  на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.

 

  1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних Зборів.

9.2. Рішення про внесення змін та доповнень до  Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше як 3/4 членів Товариства, присутніх на Загальних Зборах. Зміни, що вносяться в статутні документи, підлягають обов’язковій державній  реєстрації.

 

  1. Припинення діяльності Товариства

 

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Товариства.

10.2. Припинення діяльності Товариства має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Товариство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4.Рішення про саморозпуск Товариства приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш 3/4 членів Товариства присутніх на зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Товариства після його припинення відповідно до Статуту.

 

 

10.5. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Товариства присутніх на зборах.  Реорганізація Товариства здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Товариства про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Товариства шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Товариства визначається відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

                        Засновники (учасники) Товариства:

 

                                                                                          Зьоло Януш

 

                                                                                          Коваль Степан

                                                   

                                                                                          Колечко Василь

 

                                                                                          Мацьків Ігор

                

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Warning: Unknown: open(/var/www/ch43a15186/bin-tmp//sess_okovino3gl9tmbkrdsapkevjl3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/ch43a15186/bin-tmp/) in Unknown on line 0