Правила благоустрою

Затверджено

                                       рішенням сільської ради від 28.12.2007 № 66

                                                                  (із змінами, внесеними рішеннями сільської ради від 09.04.2012р. № 83,

                                       від 20.12.2013р. № 176)

 

Сільський голова                               С.Коваль

 

Правила благоустрою села Медвежа

Дрогобицького району

Ці Правила відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – цього Закону),Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших законодавчих актів України визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села Медвежа і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей.

Загальні положення

Благоустрій села Медвежа (далі – благоустрій населеного пункту) — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Заходи з благоустрою села роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

  Благоустрій населеного пункту  передбачає:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населеного пункту у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3) створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою населеного пункту.

 1. Сфера дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері.
  • 1.Органи управління у сфері благоустрою населеного пункту.

Управління у сфері благоустрою населеного пункту здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень

         1.2.  Повноваження сільської ради та її виконавчого комітету у  сфері благоустрою населеного пункту.

1.2.1. затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населеного пункту, забезпечення їх виконання;

1.2.2. створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населеного пункту, визначення повноважень цих органів (служб);

1.2.3. організація забезпечення на території села чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

1.2.4. організація місць відпочинку для населення;

1.2.5. розроблення схем санітарного очищення населеного пункту;

1.2.6. затвердження правил благоустрою території населеного пункту, внесення змін і доповнень до них;

1.2.7. визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

1.2.8. залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населеного пункту;

1.2.9. здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

1.2.10. надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

1.2.11. визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

1.2.12. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населеного пункту;

1.2.13. визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

   1.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

1.3.1. внесення в установленому порядку на розгляд сільської ради та її виконавчого комітету пропозицій з питань благоустрою населеного пункту;

1.3.2.організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населеного пункту;

1.3.3. здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою території населеного пункту;

1.3.4. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населеного пункту;

1.3.5. вирішення інших питань у цій сфері відповідно до цього Закону та Закону України “Про органи самоорганізації населення”.

 1. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.

2.1. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту

2.1.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

а) користуватись об’єктами благоустрою населеного пункту;

б) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населеного пункту;

в) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населеного пункту;

г) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

д) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

е) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населеного пункту у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

є) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

2.1.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

а) утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території, а власники домогосподарств та підприємці, які здійснюють господарську діяльність на території села, мати у наявності укладений з спеціалізованою організацією договір про надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів;

б)  дотримуватися правил благоустрою території населеного пункту;

в) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населеного пункту;

г) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населеного пункту.

2.2. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту

2.2.1.  Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

а) брати участь у розробленні плану соціально-економічного розвитку села та заходів з благоустрою його території;

б) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населеного пункту;

в) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;

г) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

д) брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

е) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населеного пункту.

2.2.2.  Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

а) утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, мати у наявності укладений з спеціалізованою організацією договір про надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів;

б) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

в) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

г) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

д) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

е) у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

є) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

 1. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.

3.1. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

    3.2. Громадські інспектори благоустрою населеного пункту:

3.2.1.  беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

3.2.2.  проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населеного пункту і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3.2.3.  надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населеного пункту;

3.2.4.  здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

3.3. Результати громадського контролю за станом благоустрою території підлягають оприлюдненню на зборах мешканців села та розгляду сільською радою та (або) її виконавчим комітетом у порядку, визначеному законодавством.

 1. Порядок громадського обговорення проекту Правил.

Обговорення проекту Правил, змін та доповнень до них може проходити за ініціативою депутатів сільської ради, виконкому сільської ради, мешканців села, громадських організацій, які діють на території села на загальних зборах громадян та громадських слуханнях.

Для реєстрації ініціативи з провадження громадських слухань до сільських рад подається підписний лист з підписами ініціаторів громадських слухань.

Реєстрація ініціативи проводиться у порядку згідно чинного законодавства.

Всі пропозиції учасників громадських слухань заносяться до протоколу засідання.

За результатами слухань секретар сільської ради готує висновки та пропозиції, які підлягають розгляду на найближчій сесії сільської ради.

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

5.1. Порядок здійнення благоустрою.

5.1.1.Утримання, прибирання вулиць, провулків, проїздів, переходів, доріг(в т. ч. придорожніх канав), шляхопроводів, мостів, тротуарів, скверів, майданів,дворів,землеволодінь і землекористувань та прилеглих територій (в т.ч. річки,потічків, ярів,водороздільних та водовідвідних канав,інших територій загального користування) здійснюється підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями, орендарями і громадянами (домовласниками, землевласниками і землекористувачами) у порядку, який встановлений цими Правилами.

 

 • Юридичні особи, громадяни, вказані в п.5.1.1. цих Правил зобов’язані в межах своїх землеволодінь і землекористувапнь здійснювати:

 

а) прибирання вулиць, проїздів,проходів, доріг при двосторонній забудові (землекористуванні) – до їх осі, а при односторонній – на всю ширину проїжджої частини;

 

б) влаштування і утримання придорожніх канав (кюветів), трубних переходів (переїздів) при двосторонній забудові (землекористуванні) – з прилеглої сторони дороги, а при односторонній – з обох її сторін, при цьому діаметр труби на трубних переходах (переїздах) повинен забезпечувати пропускну здатність стічних вод;

 

в)прибирання територій загального користування у межах своїх землеволодінь і землекористувань (крім закріплених за рішенням виконавчого комітету сільської ради за визначеними суб»єктами);

г) утримання прилеглих та закріплених територій своїми силами і за власні кошти.

 

 • Території скверів, майданів, інші території загального користування прибираються підприємствами, установами,організаціями та громадянами, які визначаються рішенням виконкому сільської ради.

 

 • Прибирання мостів, шляхопроводів і прилеглих до них територій здійснюється організаціями, у віданні яких вони перебувають.

 

 • Косіння трави, прибирання листя, очистка від снігу на вулицях, майданах, шляхопроводах, мостах, тротуарах, скверах, біля будинків, дворах та прилеглих територіях здійснюється організаціями, підприємствами, установами, приватними підприємцями, орендарями і громадянами, за якими ці об’єкти закріплені, або віданні яких вони перебувають.

 

 

 • На територіях, які прилягають до магазинів, кіосків та інших торгівельних пунктів повинен підтримуватися належний порядок протягом всього часу торгівлі і здійснюватися їх очищення від сміття персоналом об»єктів торгівлі після закінчення роботи.

 

 • Прибирання автобусних зупинок, які розміщені на проїздах навпроти будинковолодінь покладається на підприємства, організації, установи, приватні підприємства, орендарів, забудівників, у відані яких знаходяться ці території.

 

 • Утримання і прибирання територій.

 

 • Прибирання територій у весняно – літній період здійснюється: ранкове з 7:00 год до 9:00 год, денне з 16:00 год до 18:00 год. Весняно – літній період встановлюється з 15 квітня по 15 жовтня. Залежно від погодніх умов, він може бути зміненим за погодженням з виконкомом сільської ради.
 • Прибирання територій в осінньо – зимовий період здійснюється з 7:00 год до 18:00 год. Період осінньо – зимового утримання встановлюється з 15 жовтня по 15 квітня.
 • Сміття повинно бути вивезене згідно з розробленої схеми санітарної очистки територій або поміщене в спеціальні контейнери (тару) з наступним вивезенням на утилізацію (сміттєзвалище).
 • Для усунення снігових наметів та льодяної підошви повинно здійснюватись прибирання снігу з скадуванням його у валки до закінчення снігопаду з подальшим його вивезенням (при необхідності) у визначені місця. Не дозволяється згортати сніг з тротуарів на проїжджу частину вулиць та під’їздів до будинків, дворів, споруд та інших об’єктів, що може ускладнити заїзд спецтехніки та карети швидкої допомоги.
 • При укладці валків і куп необхідно залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарів та перехрестях вулиць заїзди в подвір’я, підходи до будівель, опор вуличного освітлення.
 • Очищення дахів від снігу та зняття льодових бурульок з дахів і ринв, водостічних жолобів повинно здійснюватися систематично силами та засобами підприємств, або власниками будинків як правило в денний час з обов’язковим застосуванням запобіжних засобів для уникнення нещасних випадків з людьми і пошкодження зовнішніх мереж, зелених насаджень і інших споруд.
 • Під час ожеледиці посипка сумішами тротуарів, пішохідних доріжок, автобусних зупинок, доріжок в скверах здійснюється систематично на весь період ожеледиці, забезпечуючи нормальний рух людей та транспорту, відповідальними за ці об’єкти згідно п 5.1.1Правил.
 • Прибирання в осінньо – зимовий період і посипка сумішами повинні закінчуватись до 9:00 год і в міру необхідності здійснювати протягом всього дня.
 • Виконання будь – яких планових будівельних, ремонтно – будівельних робіт на впорядкованих територіях допускається тільки на підставі:

 

а) письмового дозволу на виконання робіт;

 

б) проектно – кошторисної документації, погодженої у встановленому порядку;

 

в) проекту виконання робіт;

 

г)  графіку виконання робіт, узгодженому із замовником.

 

5.2.10. Біля кожної споруди побутово – торгівельного призначення повинно бути влаштовано            впритул до неї покриття (плитка, асфальт та інше) :

 

а) з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди);

 

б) з боку вітрини та службового входу;

 

в) з боку для покупців.

Біля кожної споруди їх власники повинні встановити урни для сміття.

 

5.2.11.Споруди побутово – торговельного призначення, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, після закінчення терміну дії дозволу повинні бути демонтовані без нагадування або перереєстровані не пізніше 20 днів після закінчення терміну дії дозволу, після цього терміну вони вважаються самовільно встановленими.

 

 • Прибирання і утримання дворових територій.

 

5.3.1. Прибудинкові території, подвір’я житлових та адміністративних будинків приватних підприємств, орендарів, власників будинків повинні утримуватись в належному санітарному стані, забезпечуючи їх  прибирання, підмітання, обкошування, підгортання і вивезення снігу, посипку сумішами в зимовий період, своєчасне вивезення сміття і нечистот. Прибирання і очищення дворів повинно здійснюватись щоденно до 9:00 год.

 

5.3.2. Побутове сміття повинно збиратися і утримуватись у спеціальних сміттєзбірниках  (контейнерах, баках, поліетиленових мішках). Для сміттєзбірників на  подвір’ї повинні бути визначені спеціальні місця з тіньової сторони будівель.

 

5.3.3. За рішенням виконкому сільської ради на територіях загального користування для розміщення контейнерів (баків), для твердих побутових відходів можуть бути визначені спеціальні майданчики, які  повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ на відстані

не менше як 20 м.

 

5.3.4. На час ремонту будинків на територіях подвір’я відводиться місце для тимчасового

складування будівельних матеріалів і будівельного сміття.

 

5.3.5. Будинковолодіння, які не мають каналізації повинні мати утеплені вигреби туалетних і

помийних ям з водонепроникним дном і стінами, закритих люками.

 

5.3.6. Вигреби туалетних і помийних ям, сміттєзбірники, контейнери повинні своєчасно

очищатися, утримуватись в справному стані і дезинфікуватися. Дезинфікація сміттєзбірних контейнерів здійснюється один раз на 15 днів, майданчиків навколо них – щоденно, прибирання туалетів, – один раз на тиждень, туалетних і помийних ям – один раз на три дні. Дезинфекція здійснюється шляхом побілювання і посипанням хлорним вапном, іншими препаратами і засобами.

 

5.3.7.Збір і вивезення твердих побутових відходів та нечистот здійснюються відповідно до схеми санітарної очистки території згідно з графіком та замовленнями або в індивідуальному порядку.

 

5.3.8. Прибирання сміття, яке розсипалось при завантаженні спец-автотранспорту здійснюється власником.

 

 1. Вимоги до впорядкування територій.

6.1.Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій

6.1.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

6.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до частини першої статті 15 цього Закону.

Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону.

6.1.3.  Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

6.1.4.  Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

6.1.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

6.2. Забороняється:

 

6.2.1. Кидати будь – яке сміття, недоламки, папір, порожні пластикові та скляні пляшки на проїжджу частину вулиць і тротуари, майдани, сквери, інші місця загального користування, а також вкидати несортоване сміття (побутові відходи) у контейнери (баки) для роздільного збирання побутових відходів.

 

6.2.2. Посипати кухонною сіллю та хімічними речовинами тротуари вулиць, підходи до торговельних точок, скидати сміття, бруд, нечистоти, зруби льоду і забруднений сніг в річки, водойми на газони, під дерева.

 

6.2.3. Мити автомашини, мотоцикли та будь-який інший транспорт в охоронній зоні річок і водоймищ, скверах та інших місцях загального користування.

 

6.2.4. Залишати на вулицях та місцях загального користування невивезене сміття,  нечистоти, зруби  льоду і снігу, будівельні та інші відходи.

 

6.2.5.  Залишати на вулицях  та інших територіях загального користування торговельні засоби, які можна прибрати після закінчення торгівлі.

 

6.2.6. Розклеювати афіші і оголошення на парканах, фасадах будівель тощо, прикріплювати реклами, вітрини і щити до решіток огорожі, встановлювати кіоски, лотки, парасольки, павільйони в не відведених для цього місцях.

 

6.2.7. Спалювати будівельне сміття, тверді побутові відходи, листя, суху рослинність на вулицях, скверах, прибудинкових та інших  територіях.

 

 • Використовувати житло, господарські споруди не за призначенням.

 

6.2.9.  Вигулювати собак у людних місцях без повідків і намордників, перевозити їх в транспорті загального користування з порушенням установленого порядку, випускати за межі своєї огорожі (паркану), крім визначених відповідними правилами випадків.

 

6.2.10.  Забороняється  винос болота колесами автомобіля на благоустроєні території, вулиці, майдани, забруднення їх при перевезенні автотранспортом сміття, сипучих матеріалів, тошо, а також викидування болота (грунту) на обочину дороги у процесі очищення (поглиблення) придорожніх канав (кюветів).

 

 • Забороняється скидування неочищених каналізаційних стоків, гноєстоків у придорожні канави, потічки, річку іншу території загального користування.

 

6.2.12.  Не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень, а також їх видалення з порушенням встановленого законодавством Порядку.

6.2.13. У нічний час (з 22.00 до 8.00 год) на захищених територіях(об»єктах) забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

 1. Вимоги до утримання зелених насаджень на обєктах благоустрою загального користування.

7.1.  Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

7.2.  Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду,— за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

7.3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

7.4. Знесення зелених насаджень в межах охоронних зон підземних інженерних мереж, пов»язане із потребою ремонту цих мереж, проводиться  власниками мереж за письмовим погодженням виконкому сільської ради.

7.5.  Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

7.6. У населеному пункті ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування.

7.7. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов’язковою участю органів місцевого самоврядування.

7.8. Правила утримання зелених насаджень населеного пункту затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

 1. Перелік установлених законом обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок обєктів благоустрою.

8.1.  На об’єктах благоустрою забороняється:

8.1.1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

8.1.2. самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

8.1.3. вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

8.1.4. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків,подвір»їв;

8.1.5. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тощо;

8.1.6.  встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

8.1.7. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

8.1.8. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

 1. Здійснення контролю за виконанням Правил.

9.1.  Самоврядний контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється сільською, радою та її виконавчими органами.

9.2.  Для здійснення контролю за станом благоустрою населеного пункту, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільська ради може утворювати інспекцію з благоустрою населеного пункту або покладати ці функції на уповноважених посадових осіб виконкому сільської ради.

9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населеного пункту здійснюється шляхом:

9.3.1. проведення перевірок території;

9.3.2. розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

9.3.3. участі в обговоренні проектів благоустрою території населеного пункту, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

9.3.4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населеного пункту, Правил благоустрою території населеного пункту.

9.4. Положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту затверджується сільською радою.

 1. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

10.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населеного пункту притягаються особи, винні у:

10.1.1. порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населеного пункту;

10.1.2. проектуванні об’єктів благоустрою населеного пункту з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

10.1.3. порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

10.1.4.  порушенні правил благоустрою території населеного пункту;

10.1.5. порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

10.1.6. самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населеного пункту;

10.1.7. пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту;

10.1.8. знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населеного пункту, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону;

10.1.9. забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

10.1.10. неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населеного пункту. тощо.

10.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населеного пункту.

10.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населеного пункту, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

10.4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населеного пункту, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території села або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

 

 

Секретар сільської ради                                                             Л.Чепіль

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Warning: Unknown: open(/var/www/ch43a15186/bin-tmp//sess_kdktotndv2nkrts1qika85mog7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/ch43a15186/bin-tmp/) in Unknown on line 0